• Sự kiện công ty

ÚC tăng yêu cầu chứng minh du hoc

ÚC tăng yêu cầu chứng minh du hoc

Úc tăng yêu cầu chứng minh tài chính du học: Sổ tiết kiệm gửi trước 6 tháng và bằng chứng công việc/thu nhập/thuê mướn qua ngân hàng 12 tháng.