• Sự kiện công ty

 Học bổng 25% toàn khóa học Thạc sỹ Công Nghệ Thông Tin từ Đại học Tasmania cơ sở tại Melbourne

Học bổng 25% toàn khóa học Thạc sỹ Công Nghệ Thông Tin từ Đại học Tasmania cơ sở tại Melbourne

Trải qua 2 kỳ học chính với số lượng sinh viên đăng ký đông đảo, University of Tasmania (cơ sở Melbourne) - UTAS - Melbourne quyết định mở thêm kỳ học tháng 9, áp dụng với một số chương trình nhất định cho sinh viên nói chung và du học sinh nói riêng. Một số chương trình nổi bật tại University of Tasmania nhận sinh viên cho kỳ tháng 9