THỊ THỰC THƯỜNG TRÚ MỚI NĂM 2021 – NEW ZEALAND

| Lượt xem: 403

Những người có thị thực lao động (work visa) hoặc thị thực du lịch (visitor visa) hiện đang ở New Zealand có thể đủ điều kiện đăng ký cư trú theo loại cư trú mới - Thị thực thường trú năm 2021 (the 2021 Resident Visa)

Vào ngày 30 tháng 9 năm 2021, Chính phủ đã công bố về Thị thực cư trú dành cho người có thị thực lao động tạm thời hiện đang ở New Zealand. Những người có thị thực dài hạn với mục đích quan trọng đến New Zealand trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 9 năm 2021 đến ngày 31 tháng 7 năm 2022 cũng có thể đủ điều kiện cho loại thị thực mới này. Vợ/chồng và người phụ thuộc có thể nằm trong đơn xin cư trú này.

Đơn đăng ký sẽ được mở trong hai giai đoạn:

- Từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 cho một số hồ sơ đủ điều kiện

- Từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 cho các hồ sơ đủ điều kiện còn lại.

Tất cả các đơn đăng ký phải được nộp trước ngày 31 tháng 7 năm 2022.

1. ĐIỀU KIỆN

Người nộp đơn cần phải đáp ứng các tiêu chí trước ngày 29 tháng 9 năm 2021.

Các điều kiện bao gồm:

- Người nộp đơn đã ở New Zealand trước ngày 29 tháng 9 năm 2021 và

- Có thị thực đủ điều kiện (eligible visa) hoặc đã nộp đơn xin thị thực đủ điều kiện trước ngày 29 tháng 9 năm 2021 và thị thực được cấp sau đó.

Bạn cũng phải đáp ứng một trong ba tiêu chí:

- đã sống ở New Zealand từ ba năm trở lên, hoặc

- Thu nhập bằng hoặc cao hơn mức lương trung bình (27 đô la mỗi giờ), hoặc

- Công việc hiện tại có trong danh sách.

Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí về điều kiện trên nhưng đang ở Úc và không thể trở lại New Zealand trước ngày 29 tháng 9 năm 2021, bạn có thể được coi là đủ điều kiện.

1.1 Thị thực đủ điều kiện

Vào ngày 29 tháng 9, tất cả những người nộp đơn phải đã (hoặc đã nộp đơn xin và sau đó được cấp) một trong các loại thị thực sau:

Thị thực làm việc sau tốt nghiệp

Post Study Work Visa

Thị thực lao động tài năng (Nhà tuyển dụng được công nhận)

Talent (Accredited Employer) Work Visa

Visa làm việc kỹ năng cần thiết

Essential Skills Work Visa

Thị thực lao động tôn giáo

Religious Worker Work Visa

Thị thực lao động tài năng (Nghệ thuật, Văn hóa, Thể thao)

Talent (Arts, Culture, Sports) Work Visa

Thị thực việc làm trong Danh sách kỹ năng dài hạn

Long Term Skill Shortage List Work Visa

Thị thực việc làm kinh nghiệm thực tế Silver Fern

Silver Fern Practical Experience Work Visa

Thị thực việc làm cho nạn nhân buôn người

Trafficking Victim Work Visa

Thị thực việc làm bảo vệ bóc lột người di cư

Migrant Exploitation Protection Work Visa

Thị thực làm việc cho Diện di cư có tay nghề cao Tìm kiếm việc làm

Skilled Migrant Category Job Search Work Visa

Thị thực lao động cho nạn nhân của bạo lực gia đình

Victims of Family Violence Work Visa

Thị thực làm việc đóng góp tại South Island

South Island Contribution Work Visa

Thị thực lao động được cấp theo Mục 61 (với điều kiện người nộp đơn có loại thị thực đủ điều kiện khác trong vòng 6 tháng trước khi được cấp thị thực Mục 61)

Work Visa granted under Section 61 (provided the applicant held another eligible visa type within 6 months before being granted a Section 61 visa)

Một số Thị thực Khách thăm Mục đích Quan trọng (CPVV):

Nhân viên y tế dài hạn hơn (trên 6 tháng)

Người lao động dài hạn (trên 6 tháng)

Some Critical Purpose Visitor Visas (CPVV):

Critical health workers for longer term roles (6 months or longer), and

Other critical workers for long term roles (more than 6 months).

Những người có thị thực ngắn hạn (Shot-term visa) không đủ điều kiện, như: du khách, sinh viên, những người làm việc trong kỳ nghỉ và lao động thời vụ như những người trong Chương trình Nhà tuyển dụng Thời vụ được Công nhận hoặc những người nhập cảnh với tư cách lao động quan trọng ngắn hạn.

Vợ/chồng và con cái bao gồm cả những người hiện đang ở ngoài New Zealand, có thể được đưa vào đơn xin cư trú.

Tất cả những người nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và lí lịch cho Thị thực thường trú năm 2021. Lý lịch tư pháp sẽ không được yêu cầu trừ khi có yêu cầu cụ thể của Cán bộ Nhập cư. Một số người có thể cần phải có giấy khám sức khỏe hạn chế và giấy chứng nhận chụp X-quang phổi. Nhập cư New Zealand có thể yêu cầu thêm thông tin khác trong quá trình nộp đơn.

Những cá nhân không đáp ứng các tiêu chí sẽ cần phải xem xét các các cư trú khác hoặc các lựa chọn thị thực tạm thời có thể có sẵn cho họ.

1.2 Người giữ thị thực với Mục đích quan trọng (Critical purpose visitor)

Hai nhóm người có thị thực du lịch Mục đích quan trọng sẽ đủ điều kiện, miễn là bạn đến New Zealand và nộp đơn trước ngày 31 tháng 7 năm 2022.

- Nhân viên y tế dài hạn (6 tháng hoặc lâu hơn), và

- Người lao động dài hạn (hơn 6 tháng).

Nếu bạn đang ở trong một vai trò ngắn hạn hoặc thời vụ trên Thị thực Du lịch Mục đích Quan trọng, bao gồm cả đội đánh cá, người điều hành và cắt tỉa cây di động nông nghiệp và làm vườn, bạn sẽ không đủ điều kiện.

1.3 Người nộp đơn đã sống ở New Zealand từ ba năm trở lên

Để đủ điều kiện theo tiêu chí này, bạn phải sống ở New Zealand trong ba năm trở lên và

- đã đến New Zealand vào hoặc trước ngày 29 tháng 9 năm 2018 và

- đã dành tối thiểu 821 ngày ở New Zealand từ ngày 29 tháng 9 năm 2018 đến ngày 29 tháng 9 năm 2021.

Thời gian ở New Zealand không cần liên tục. Không yêu cầu số ngày tối thiểu trong một năm.

Nếu bạn cần kiểm tra xem bạn đã dành bao nhiêu thời gian ở New Zealand, bạn có thể yêu cầu lịch sử xuất nhập cảnh của bạn từ Cơ quan Nhập cư New Zealand

1.4 Thu nhập bằng hoặc cao hơn mức lương trung bình

Để đủ điều kiện theo tiêu chí này, bạn phải được trả mức lương trung bình là 27 đô la NZD mỗi giờ hoặc cao hơn trước ngày 29 tháng 9 năm 2021.

1.5 Các ứng viên đang làm việc trong một danh sách việc làm

Để đủ điều kiện theo tiêu chí này, vào ngày 29 tháng 9 năm 2021, bạn phải làm việc trong một công việc thuộc danh sách khan hiếm. Đó là:

- Việc làm trong danh sách thiếu hụt kỹ năng dài hạn

- Các công việc trong lĩnh vực y tế hoặc giáo dục

- Người chăm sóc cá nhân và các nhân viên y tế quan trọng khác

- Các công việc trong lĩnh vực chính được chỉ định

2. Quy trình nộp hồ sơ

Thị thực thường trú năm 2021 sẽ được mở cho các ứng dụng trong hai giai đoạn, với nhóm người đầu tiên có thể nộp đơn từ ngày 1 tháng 12 năm 2021.

Từ ngày 1 tháng 12 năm 2021, bạn có thể đăng ký nếu:

- bạn đã nộp đơn xin cư trú theo các hạng mục Di cư có tay nghề cao và Cư trú từ Công việc trước ngày 29 tháng 9 năm 2021, hoặc

- bạn đã gửi Biểu hiện quan tâm thuộc Danh mục di cư có tay nghề cao và đã đưa đứa con phụ thuộc của mình vào Biểu hiện quan tâm từ 17 tuổi trở lên vào ngày 29 tháng 9 năm 2021.

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2022, tất cả những người nộp đơn đủ điều kiện khác đều có thể nộp đơn, bao gồm tất cả những người khác đã gửi Biểu hiện Quan tâm đến Danh mục Di cư Có tay nghề cao.

Tất cả các đơn đăng ký phải được thực hiện trước ngày 31 tháng 7 năm 2022.

Các ứng dụng có thể được nộp trực tuyến.

Thông tin thêm về lệ phí và quy trình đăng ký sẽ có trên trang này vào cuối tháng 10.

Những người đủ điều kiện nộp đơn từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 sẽ nhận được email từ Bộ Nhập cư New Zealand vào cuối tháng 10 với thông tin thêm.

3. Khung thời gian xử lý

Dự kiến, các hồ sơ sẽ được xử lý trong vòng 12 tháng hoặc sớm hơn. 

https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/already-have-a-visa/o...nce-visa